متدولوژي مديريت دينی
46 بازدید
محل نشر: فرهنگ مدیریت دانشگاه تهران پردیس قم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی