مقایسه توصیفی نظامهای مدیریت سازمانی با نظام مدیریت اسلامی
44 بازدید
محل نشر: معرفت » زمستان 1377 - شماره 27 » (14 صفحه - از 33 تا 46)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله، ابتدا روند کلی نظریه ها، مسیر پیدایش و نضج آن ها و ظهور الگوی ساختار ماشینی از نظریه پردازی سنّت گرایان (کلاسیک ها) و ساختار اساسی از نظریه پردازی سنّت گرایان جدید (نئو کلاسیک ها) مورد بررسی قرار گرفته، سپس نظام های مدیریت ماشینی (مکانیکی) و انداموار (ارگانیکی) به طور مختصر معرفی شده و با ارائه تعاریفی از این نظام ها و نظام مدیریت اسلامی، به مقایسه توصیفی بین آن ها در برخی شاخص ها پرداخته شده است. لازم به ذکر است که مقایسه مزبور ابتدا درباره نگرش کلی مدیر به هویت انسان، به کار و به کارکنان در هر یک از نظام ها بوده، سپس مهارت های مـورد نیاز یک مدیـر از دیدگاه های گوناگون بررسی گردیده، آنگاه جهت گیری ذهنی نسبت به عامل کلیدی سازمان و عملکرد آن در نظام ها شناسایی شده، بـرخی از ویـژگی های روانی افراد با نگرش های متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته و چگونگی تعامل مدیران با کارکنان پی جویی شده است. در ادامه، به انگیزش و عوامل برانگیختگی در نظام های موجود، کاربری و شیوه تصمیم گیری در هر کدام پرداخته و فرایند تصمیم گیری اسلامی در روایات مورد بحث قرار گرفته و در نهایت، به فن آوری در نظام ها اشاره شده و به عنوان متغیری قلمداد گردیده است که انسان می تواند با قدرت خدادادی، آن را به کار گیرد. شایان ذکر است که در بحث ها، بیش تر به نظام مدیریت اسلامی توجه شده و اغلب درصدد شناخت آن، مقایسه انجام گرفته است.
آدرس اینترنتی